Categorieën
Lunchdebatten

Een belasting op grote vermogens in België: Opportuun? Haalbaar? (16/04/2024)

Het thema De vraag of er een belasting op grote vermogens moet komen, staat regelmatig op de politieke agenda en wordt regelmatig naar voren gebracht door het maatschappelijk middenveld. Hoewel dergelijke belastingen in andere Europese landen hebben bestaan, is de trend van de laatste decennia om ze af te schaffen of te hervormen om hun […]

Categorieën
Lunchdebatten

Pensioenshervorming (14/12/2023)

De sprekers Pierre PROVOST (Kabinetschef van de Minister van Pensioenen). Onderwerp De kwestie van de houdbaarheid van de overheidsschuld kwam onlangs aan bod tijdens de lunchdebatten bij het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën. Een specifiek punt betreft de budgettaire kost van de vergrijzing en de hervormingen die nodig zijn om deze kost zoveel mogelijk onder […]

Categorieën
Lunchdebatten

De impact van de hoge inflatie op de economie en de Belgische overheidsfinanciën (23/11/2023)

De sprekers Onderwerp In België liep de inflatie in 2022 op tot een niveau dat ongezien was sinds de jaren ’70. De inflatiegolf in het eurogebied dwingt de ECB om het monetair beleid aan te scherpen en de rente te verhogen. In deze ongewone omstandigheden rijst de vraag wat de impact is van de hoge […]

Categorieën
Lunchdebatten

Fiscal rules in the EU: proposals of the European Commission (20/06/2023)

De sprekers Henk Van Noten, Policy Analyst, European Commission, DG Economic and Financial Affairs, Fiscal policy and surveillance.Discutant : Damien Piron, University of Liège Onderwerp De Commissie heeft in april wetgevingsvoorstellen gepresenteerd voor de meest uitgebreide hervorming van de EU-regels voor economische governance sinds de economische en financiële crisis. De voorstellen moeten vooral de overheidsschuld houdbaarder […]

Categorieën
Lunchdebatten

Hoe houdbaar zijn de financiën van de federale overheid en de gewesten en gemeenschappen in België? (17/01/2023)

Volgens de analyse van de schuldhoudbaarheid door de Europese Commissie zijn de middellange- en langetermijnrisico’s voor de Belgische overheidsfinanciën hoog. De schuldratio van de totale overheid (108 % bbp in 2021) is hoger dan die van andere landen in het eurogebied en zal naar verwachting nog verder stijgen, wat cruciaal is vanuit een houdbaarheidsperspectief. De […]

Categorieën
Lunchdebatten

Een tweesnijdend zwaard: de interactie tussen koopkrachtmaatregelen en loonindexering (13/12/2022)

Onderwerp De crisis van de energieprijzen heeft opnieuw het belang aangetoond van de aanpassing van het inkomen aan de gestegen levensduurte. In België gebeurt dit automatisch via de automatische indexering van lonen en uitkeringen. Een dergelijke indexering is niet ideaal, want ze dekt niet voor alle huishoudens precies de gestegen kosten, en ze veroorzaakt belangrijke […]

Categorieën
Lunchdebatten

De Belgische overheidsfinanciën na de recente crisissen (15/09/2022)

De sprekers zullen de huidige toestand van de overheidsfinanciën, de verschillen tussen de overheidsniveaus, de vooruitzichten op korte en middellange termijn en de uitdagingen voor de budgettaire houdbaarheid nader toelichten. Drie tot vijf maal per jaar organiseert het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën een lunchdebat. Die bieden de mogelijkheid tot uiteenzetting of debat over een […]

Categorieën
Webinar

De vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen : welke impact? (28/05/2021)

Het volgende webinar van het Belgische Instituut voor Openbare Financiën zal plaatshebben op vrijdag 28 mei 2021 van 13.30 uur tot 15 uur met als thema ” De vermindering van de sociale bijdragen voor eerste aanwervingen : welke impact?“. Onderwerp De maatregel « eerste aanwervingen » heeft tot doel de werkgelegenheid te bevorderen door nieuwe en klein ondernemingen te […]

Categorieën
Webinar

Taxation of Multinational companies: Old rules, new challenges ? Impact assessment of the OECD-G20 program of work (04/03/2021)

Het eerste webinar van dit jaar zal op donderdag 4 maart van 14.00 uur tot 15.30 uur met als thema ” Taxation of Multinational companies: Old rules, new challenges ? Impact assessment of the OECD-G20 program of work“. Topic The basic rules of international taxation seems to be out of date. They rely on physical presence and multinational companies […]