Over het BIOF

Het BIOF

Het BIOF is een onafhankelijke wetenschappelijke instelling met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk.  Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Brussel. Het Instituut wordt beheerd door een Raad van Bestuur.  De leden van deze raad komen uit kringen van universiteiten, financiers, uit de bedrijfswereld of zijn hogere kaderleden van overheidsdiensten. Ze werken zowel nationaal als internationaal. Het Instituut heeft als doel de studie, analyse en bevordering van de openbare financiën in al zijn aspecten

Het streeft dit doel na door onder meer :

 • studiedagen te organiseren over onderwerpen inzake publieke economie in het algemeen belang (zo is er jaarlijks een studiedag gewijd aan de federale begroting en over actuele vraagstukken zoals de financiering van de sociale zekerheid, de milieubelasting, de financiën van de verschillende overheden, de toekomst van de pensioenen, enz…);
 • lunchdebatten te houden over thema’s uit de actualiteit;
 • tweejaarlijks een prijs toe te kennen als beloning voor een waardevolle studie over publieke economie;
 • vier periodieke publicaties over overheidsfinanciën;
 • een actieve deelname aan de werkzaamheden van het Internationaal Instituut voor Overheidsfinanciën;
 • op te treden als doorgeefluik bij manifestaties gehouden door andere instellingen in hetzelfde interessegebied: nationale of internationale congressen, colloquia, seminaries, publicaties, enz… .

Zo heeft het BIOF in Brussel het 46ste wereldcongres gehouden van het Internationaal Instituut voor Overheidsfinanciën.  Meer dan 320 deelnemers uit 39 verschillende landen hebben deelgenomen.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het belangrijkste bestuursorgaan van het Instituut. Hij bestaat uit bestuurders die verkozen worden door de gewone algemene vergadering. Hij komt zowat om de twee maanden samen om kwesties te behandelen inzake financieel en administratief beheer van het Instituut, inzake de koers die het Instituut wil varen – verjonging van de leden van de Raad, opening naar andere disciplines, toenemende samenwerking met de universitaire kringen, enz. Soms buigt hij zich ook over zeer praktische zaken.

Hij onderzoekt de kandidaturen van de leden en debatteert over thema’s die tot de toepassingssfeer van het Instituut zouden kunnen horen. Het gaat om colloquia, studiedagen, congressen, de middagen van het Instituut,  enz. Hij beslist over de deelname van een of ander lid aan internationale colloquia.

Hij legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en maakt daarbij jaarlijks een beheersverslag over, naast een lijst met projecten die hij wil opzetten. Hij legt de vergadering ook de jaarrekeningen voor van het voorbije jaar en geeft een gedetailleerde begroting voor het komende jaar.

Van elke vergadering van de raad worden notulen gemaakt die worden bijgehouden op het secretariaat.

Bestuurders

 • Christian Valenduc (voorzitter)
 • Jan Debucquoy
 • Jean-Marc Delporte
 • Michel Englert
 • Jean-Baptiste Traversa
 • Michel Saintrain
 • Luc Van Meensel
 • Stefan Van Parys

Geschiedenis van het BIOF

Het BIOF, dat aangesloten is bij het  International Institute for Public Finance, werd begin 1939 opgericht door Max-Léo Gérard.

Tijdens de eerste regering-Van Zeeland (maart 1935-mei 1936) was M.-L. Gérard minister van Financiën en speelde hij een belangrijke rol in de uitvoering van het herstelplan van eerste minister Van Zeeland.

In mei 1938 werd M.-L. Gérard een tweede maal kort minister van Financiën in de eerste regering-Paul-Henri Spaak. Onder zijn impuls werd toen de Inspectie van Financiën gesticht met het oog op de ver-sterking van de interne controle op de begrotingsverrichtingen.

Van 1939 tot 1951 was M.-L. Gérard voorzitter van de Bank van Brussel.

Volgens zijn statuten heeft het BIOF, dat de juridische vorm van een VZW heeft, tot voorwerp: “de studie en het onderzoek van de Belgische of buitenlandse openbare financiën, in al hun aspecten, en, met name, in hun wisselwerking met andere wetenschappelijke terreinen”. Met dat doel organiseert het Instituut geregeld studiedagen, voordrachten, congressen, bevordert het de publicatie van individuele of collectieve werken over de openbare financiën in ruime zin én bekroont het jaarlijks met de ‘Prijs van
het Instituut’ een eindverhandeling over openbare financiën van een student van één van de Belgische universiteiten.

Het BIOF maakte zich inzonderheid verdienstelijk door de redactie van de geschiedenis van de openbare financiën van België, waarmee juist voor de Tweede Wereldoorlog een begin werd gemaakt. Tot heden ver-schenen er reeds zes delen van deze geschiedenis, waarvan het laatste betrekking heeft op de periode 1990-2000; het draagt als titel: « La fin du déficit budgétaire. Analyse de l’évolution récente des finances publiques belges – Het einde van het budgettair tekort. Analyse van de recente evolutie van de Belgische openbare financiën (1990-2000) ».

Lied worden

De leden van het BIOF hebben een opleiding of een loopbaan gemeen hetgeen hun competenties en interesse voor overheidsfinanciën bewijst.  Daarom genieten ze van een korting voor de activiteiten van het Instituut of van andere instellingen waarmee het samenwerkt.  Ze worden regelmatig op de hoogte gehouden van nationale en internationale manifestaties die hun belangstelling kunnen wekken.

Ieder die wil lid worden moet dit schriftelijk vragen aan het secretariaat van het Instituut en voegt bij zijn of haar aanvraag een curriculum vitae.  De kandidatuur wordt dan voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Als deze het lid aanvaardt, dient deze laatste een jaarlijkse bijdrage te betalen, die momenteel 20 Euro bedraagt.